Dėl dalyvių, teisėjų, trenerių ir klubų vadovų atsakomybių ir pareigų

VšĮ “Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjungos” organizuojamuose renginiuose.
 
 
Per VšĮ “Vilniaus kultūrizmo ir fitnio klubų sąjungos”  (toliau – Sąjungos) varžybas (ar kito rengino) registraciją ir pačias varžybas (renginį) dalyviai privalo laikytis varžybų taisyklių, nuostatų ir jų reikalavimų, elgtis garbingai ir sportiškai savo kolegų sportininkų, varžybų organizatorių, teisėjų, žiūrovų atžvilgiu. Plačiau skaityti  1 priedą nesportiškas elgesys.
 
 
1 PRIEDAS. NESPORTIŠKAS ELGESYS
1. Nesportiškas elgesys yra draudžiamas.
 
2. Nesportišku elgesiu laikoma:
2.1. dalyvių elgesys, susijęs su diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, kalbos, lyties, seksualinės orientacijos, fizinės negalios ar dėl bet kokios kitos priežasties;
2.2. chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar gestų naudojimas registracijos metu, iki varžybų (renginio), varžybų (renginio) metu ar po varžybų (renginio) žiūrovų ar kitų dalyvių atžvilgiu;
2.3. netinkamas elgesys oficialių varžybų (renginio) asmenų atžvilgiu, įskaitant jų įžeidimą (žodžiais, gestais ar elgesiu), necenzūrinius žodžius, grasinimus ar prievartos naudojimą;
2.4. dalyvių ar žiūrovų užpuolimas (fizinės jėgos panaudojimas);
2.5. muštynių provokavimas, pradėjimas ar įsitraukimas į muštynes registracijos metu, iki varžybų (renginio), varžybų metu (renginio) ar po varžybų (renginio);
2.6. spjaudymas i oponentus ir/ar kitus asmenis;
2.7. Sąjungos ar Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos (toliau – Federacijos) ar dalyvių tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jų sąžiningumu viešuose pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagristų objektyvių įrodymų;
2.8. kitų dalyvių įžeidimas viešuose pasisakymuose;
2.9. sportininkų dopingo vartojimas;
2.10. nepaklusimas Sąjungos ir/ar Federacijos organų, Drausmės ir apeliacijos komisijos nurodymams ar reikalavimams;
2.11. Sąjungos, Federacijos, EBFF ir IFBB organų sprendimų nevykdymas;
2.12. bet kokie kiti veiksmai, kuriais daroma žala Sąjungos, Federacijos, jėgos sporto, kultūrizmo, fitneso ar dalyvių įvaizdžiui, ar reputacijai;
2.13. rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kuri iš aukščiau nurodytų veiksmų.
 
3. Nesportišku laikomas ir toks elgesys, kuris laikytinas nesportišku remiantis Sąjungos, Federacijos įstatais, varžybų nuostatais, EBFF ir IFBB patvirtintais etikos kodeksais.
 
4. Klubai privalo užtikrinti, kad juos palaikantys žiūrovai susilaikytų nuo nesportiško elgesio. Už žiūrovų nesportišką elgesį sankcijos gali būti taikomos atitinkamam klubui.
 
5. Už nesportišką elgesį gali būti skiriama nuobauda.
 
Varžybų dalyvių pareigos:
• vykdyti teisėjų ir oficialių asmenų nurodymus (pvz., privalo būti atidūs registracijos metu, kai paskelbiama dalyvio kategorija, turi eiti registruotis nedelsiant);
• būdami scenos užkulisiuose, dalyviai apšilimo zonoje privalo būti pasirengę išeiti į sceną, kai yra kviečiama jo kategorija, turi tvarkingai sustoti į eilę pagal dalyvio numerį, klausydamiesi oficialių atsakingų asmenų. Scenoje turi stovėti pusiau atsipalaidavę, nepozuoti tol, kol to nepaprašo scenos teisėjas. Pasibaigus pusfinaliams, turi būti atidūs, kol yra paskelbiamas finalinių varžybų dalyvių sąrašas ir būti pasiruošę dalyvauti finale;
• vilkėti švaria, tvarkinga ir tinkama apranga;
• rungtyniaujant scenoje negalima savavališkai (be teisėjo leidimo) palikti scenos;
• atliekant privalomas pozas, dalyviai pagal informuojančiojo teisėjo komandas privalo atlikti jas vienu metu;
• 1–6 vietas iškovoję sportininkai privalo dalyvauti prizų teikimo ceremonijoje, negali palikti varžybų scenos apdovanojimo ceremonijai nepasibaigus. Išskirtiniais atvejais (pvz., dėl ligos, blogos savijautos), informavęs vyriausiąjį teisėją ir šiam neprieštaraujant, dalyvis pagrįstai gali būti atleistas nuo ceremonijos;
• varžybų organizatoriams grąžinti švarias patalpas ir nesugadintą inventorių;
• varžybų vietoje (persirengimo kambariuose, užkulisiuose ir kt.) nevartoti alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, narkotinių medžiagų, kramtomosios gumos, saldainių ir kalbėtis su kitais dalyviais pasirodymo metu.
 
Pažeidus taisykles, gavus informaciją iš varžybų vyriausiojo teisėjo ir išanalizavus situaciją, esant reikalui diskvalifikuoti ar bausti varžybų dalyvį(-ius), kurie per registraciją ar pačias varžybas nesilaiko arba pažeidžia varžybų normas ir taisykles ir/ar elgiasi nesportiškai (nesportiško elgesio apibrėžtys pateikiamos 1 priede).
Leidimai aptarnaujančiam personalui (treneriams, grimuotojams ir kt.):
• komanda, kurios sudėtyje ne daugiau kaip 3 sportininkai išduodamas vienas leidimas,
• komanda, kurios sudėtis nuo 4 iki 6 sportininkų išduodami du leidimai,
• komanda, kurios sudėtyje 7 ir daugiau sportininkų išduodami trys leidimai,
• komanda norinti įsigyti papildomą leidimą aptarnaujančiam personalui (treneriams, grimuotojams ir kt.) gali įsigyti jį sumokėjus papildomą 10 € mokestį. Šie leidimai suteikia galimybę būti tik varžybų užkulisiuose. Norintys stebėti varžybas žiūrovų vietose, turės įsigyti bilietus.
• neturintiems leidimo eiti ir būti užkulisiuose neleidžiama.
 
Varžybų teisėjams draudžiama:
• teisėjaujant bendrauti su kitais teisėjais;
• daryti įtaką kitų teisėjų sprendimams;
• instruktuoti, sufleruoti scenoje esantiems varžybų dalyviams;
• vartoti narkotines medžiagas, alkoholį;
• varžybų metu vaikščioti po užkulisius, kur sportininkai rengiasi pasirodymui (išskyrus varžybų vyriausiąjį teisėją, teisėją prie dalyvių ir jo pagalbininkus);
• teisėjaujant fotografuoti, filmuoti;
Teisėjai, nesilaikantys teisėjų elgesio per varžybas taisyklių, vyriausiojo teisėjo sprendimu gali būti baudžiami įspėjimu arba nušalinimu nuo varžybų.
 
Ginčytinus klausimus, susijusius su dalyvių, trenerių, teisėjų, komandų vadovų teisėmis ir pareigomis, klausimus, iškilusius dėl varžybų (ar kito rengino) organizavimo ar jų rezultatų, ir kt. sprendžia Sąjungos tarybos nustatyta komisija.
 
 

 

 


Mūsų rėmėjai

Papildų pasaulis   Papildų pasaulis GymON  Water plus